論語 Lun Yu

Übersetzungen, Computerprobleme, Chinesische Zeichen, Studium in China, Sinologie usw.
polyhedron
Forumexperte
Forumexperte
Beiträge: 307
Registriert: 09.03.2005, 00:51
Wohnort: (Beijing - Bremen) - Beijing - (Shanghai)

論語 Lun Yu

Beitrag von polyhedron » 27.04.2008, 22:20

Ich fange neulich an, die Lehren Konfuzii zu lernen. Und ich würde gern selbst das "Lunyu" Satz für Satz in Deutsch übersetzen.

Hier ist auch Übersetzung auf Deutsch wie auch auf vielen anderen Sprachen:
http://www.confucius.org/lunyu/langz.htm

polyhedron
Forumexperte
Forumexperte
Beiträge: 307
Registriert: 09.03.2005, 00:51
Wohnort: (Beijing - Bremen) - Beijing - (Shanghai)

Re: 論語 Lun Yu

Beitrag von polyhedron » 27.04.2008, 22:27

學而第一
Teil 1 Lernen

1. 子曰:「學而時習之,不亦說乎?有朋自遠方來,不亦樂乎?人不知而不慍,不亦君子乎?」
Konfuzius sagt: "Lernen, und manchmal Wiederholen, freut man sich nicht? Ankunft Freundes aus weitem Weg, freut man sich nicht? Nicht verstanden wird, sondern ohne Ärger, ist nicht wie eine Ehrenmann?"
(說(=悅) ist Freude aus innen, sondern ist 樂 Freude von außen. Kann man die beide unterscheiden?)

2. 有子曰:「其為人也孝弟,而好犯上者,鮮矣;不好犯上,而好作亂者,未之有也。君子務本,本立而道生。孝弟也者,其為仁之本與!」

3. 子曰:「巧言、令色,鮮矣仁!」
Konfuzius sagt: "(Der sagt) schöne Worte (und zeigt) schmeichelndes Gesicht, ist selten gütig."

4. 曾子曰:「吾日三省吾身,為人謀而不忠乎?與朋友交而不信乎?傳不習乎?」
Zeng Zi sagt: "Jeden Tag frage ich mir an drei Sachen: Bin ich nicht treu, dem ich Rate gebe? Bin ich nicht vertrauenswürdig zu meinen Freunden? Habe ich die Lehre nicht wiederholt?"

5. 子曰:「道千乘之國,敬事而信,節用而愛人,使民以時。」
6. 子曰:「弟子入則孝,出則弟,謹而信,汎愛眾,而親仁。行有餘力,則以學文。」
7. 子夏曰:「賢賢易色,事父母能竭其力,事君能致其身,與朋友交言而有信,雖曰未學,吾必謂之學矣。」
8. 子曰:「君子不重,則不威,學則不固。主忠信,無友不如己者,過則勿憚改。」
9. 曾子曰:「慎終追遠,民德歸厚矣。」
10. 子禽問於子貢曰:「夫子至於是邦也,必聞其政,求之與?抑與之與?子貢曰:「夫子溫良恭儉讓以得之,夫子之求之也,其諸異乎人之求之與?」
11. 子曰:「父在觀其志,父沒觀其行,三年無改於父之道,可謂孝矣。」
12. 有子曰:「禮之用,和為貴。先王之道,斯為美,小大由之,有所不行,知和而和,不以禮節之,亦不可行也。」
13. 有子曰:「信近於義,言可復也。恭近於禮,遠恥辱也。因不失其親,亦可宗也。」
14. 子曰:「君子食無求飽,居無求安,敏於事而慎於言,就有道而正焉,可謂好學也已。」
15. 子貢曰:「貧而無諂,富而無驕,何如?」子曰:「可也,未若貧而樂,富而好禮者也。」子貢曰:「詩云:『如切如磋,如琢如磨』,其斯之謂與?」子曰:「賜也,始可與言詩已矣,告諸往而知來者。」

16. 子曰:「不患人之不己之,患不知人也。」
Konfuzius sagt: "Keine Sorge wenn man mich nicht verstehen; Sorge, wenn ich die Anderen nicht verstehen."

polyhedron
Forumexperte
Forumexperte
Beiträge: 307
Registriert: 09.03.2005, 00:51
Wohnort: (Beijing - Bremen) - Beijing - (Shanghai)

Re: 論語 Lun Yu

Beitrag von polyhedron » 27.04.2008, 22:28

為政第二
Teil 2 Politik zu tun

1. 子曰:「為政以德,譬如北辰,居其所而眾星共之。」

2. 子曰:「詩三百,一言以蔽之,曰:思無邪。」
Konfuzius sagt: "Die dreihundert »Gedichte« können in ein Satz zusammengefasst: 'ohne üble Gedanken'."

3. 子曰:「道之以政,齊之以刑,民免而無恥;道之以德,齊之以禮,有恥且格。」
4. 子曰:「吾十有五而志于學,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳順,七十而從心所欲,不踰矩。」
5. 孟懿子問孝。子曰:「無違。」樊遲御,子告之曰:「孟孫問孝於我,我對曰,『無違。』」
樊遲曰:「何謂也?」子曰:「生,事之以禮;死,葬之以禮,祭之以禮。」
6. 孟武伯問孝。子曰:「父母唯其疾之憂。」
7. 子游問孝。子曰:「今之孝者,是謂能養。至於犬馬,皆能有養;不敬,何以別乎。」
8. 子夏問孝。子曰:「色難。有事,弟子服其勞;有酒食,先生饌,曾是以為孝乎?」
9. 子曰:「吾與回言終日,不違如愚。退而省其私,亦足以發,回也不愚。」
10. 子曰:「視其所以,觀其所由,察其所安。人焉廋哉?人焉廋哉?」
11. 子曰:「溫故而知新,可以為師矣。」
12. 子曰:「君子不器。」
13. 子貢問君子。子曰:「先行其言,而後從之。」
14. 子曰:「君子周而不比,小人比而不周。」
15. 子曰:「學而不思則罔,思而不學則殆。」
16. 子曰:「攻乎異端,斯害也己。」
17. 子曰:「由!誨女知之乎!知之為知之,不知為不知,是知也。」
18. 子張學干祿。子曰:「多聞闕疑,慎言其餘,則寡尤。多見闕殆,慎行其餘,則寡悔。言寡尤,行寡悔,祿在其中矣。」
19. 哀公問曰:「何為則民服?」孔子對曰:「舉直錯諸枉,則民服;舉枉錯諸直,則民不服。」
20. 季康子問:「使民敬忠以勸,如之何?」子曰:「臨之以莊則敬,孝慈則忠,舉善而教不能則勸。」
21. 或謂孔子曰:「子奚不為政?」子曰:「書云:『孝乎惟孝,友于兄弟,施於有政。』是亦為政,奚其為為政?」
22. 子曰:「人而無信,不知其可也。大車無輗,小車無軏,其何以行之哉?」
23. 子張問:「十世可知也?」子曰:「殷因於夏禮,所損益可知也;周因於殷禮,所損益可知也。其或繼周者,雖百世,可知也。」
24. 子曰:「非其鬼而祭之,諂也。見義不為,無勇也。」

polyhedron
Forumexperte
Forumexperte
Beiträge: 307
Registriert: 09.03.2005, 00:51
Wohnort: (Beijing - Bremen) - Beijing - (Shanghai)

Re: 論語 Lun Yu

Beitrag von polyhedron » 27.04.2008, 22:29

八佾第三
1. 孔子謂季氏,「八佾舞於庭,是可忍也,孰不可忍也?」
2. 三家者以雍徹。子曰:「『相維辟公,天子穆穆』,奚取於三家之堂?」
3. 子曰:「人而不仁,如禮何?人而不仁,如樂何?」
4. 林放問禮之本。子曰:「大哉問!禮,與其奢也,寧儉;喪,與其易也,寧戚。」
5. 子曰:「夷狄之有君,不如諸夏之亡也。」
6. 季氏旅於泰山,子謂冉有曰:「女弗能救與?」對曰:「不能。」子曰:「嗚呼!曾謂泰山不如林放乎?」
7. 子曰:「君子無所爭,必也射乎!揖讓而升,下而飲。其爭也君子。」
8. 子夏問曰:「巧笑倩兮,美目盼兮,素以為絢兮。何謂也?」子曰:「繪事後素。」曰:「禮後乎?」子曰:「起予者商也!始可與言詩矣。」
9. 子曰:「夏禮,吾能言之,杞不足徵也;殷禮,吾能言之,宋不足徵也。文獻不足故也。足,則吾能徵之矣。」
10. 子曰:「禘自既灌而往者,吾不欲觀之矣。」
11. 或問禘之說。子曰:「不知也。知其說者之於天下也,其如示諸斯乎!」指其掌。
12. 祭如在,祭神如神在。子曰:「吾不與祭,如不祭。」
13. 王孫賈問曰:「與其媚於奧,寧媚於灶,何謂也?」子曰:「不然,獲罪於天,吾所禱也。」
14. 子曰:「周監於二代,郁郁乎文哉!吾從周。」
15. 子入太廟,每事問。或曰:「孰謂鄹人之子知禮乎?入太廟,每事問。」子聞之,曰:「是禮也。」
16. 子曰:「射不主皮,為力不同科,古之道也。」
17. 子貢欲去告朔之餼羊。子曰:「賜也!爾愛其羊,我愛其禮。」
18. 子曰:「事君盡禮,人以為諂也。」
19. 定公問:「君使臣,臣事君,如之何?」孔子對曰:「君使臣以禮,臣事君以忠。」
20. 子曰:「關睢,樂而不淫,哀而不傷。」
21. 哀公問社於宰我。宰我對曰:「夏后氏以松,殷人以柏,周人以栗,曰,使民戰栗。」子聞之,曰:「成事不說,遂事不諫,既往不咎。」
22. 子曰:「管仲之器小哉。」或曰:「管仲儉乎?」曰:「管氏有三歸,官事不攝,焉得儉?然則管仲知禮乎?」曰:「邦君樹塞門,管氏亦樹塞門。邦君為兩君之好,有反坫,管氏亦有反坫。管氏而知禮,孰不知禮?」
23. 子語魯大師樂,曰:「樂其可知也:始作,翕如也;從之,純如也,皦如也,繹如也,以成。」
24. 儀封人請見,曰:「君子之至於斯也,吾未嘗不得見也。」從者見之。出曰:「二三子何患於喪乎?天下之無道也久矣,天將以夫子為木鐸。」
25. 子謂韶,「盡美矣,又盡善也。」謂武,「盡美矣,未盡善也。」
26. 子曰:「居上不寬,為禮不敬,臨喪不哀,吾何以觀之哉?」

polyhedron
Forumexperte
Forumexperte
Beiträge: 307
Registriert: 09.03.2005, 00:51
Wohnort: (Beijing - Bremen) - Beijing - (Shanghai)

Re: 論語 Lun Yu

Beitrag von polyhedron » 27.04.2008, 22:30

里仁第四
1. 子曰:「里仁為美。擇不處仁,焉得知?」
2. 子曰:「不仁者,不可以久處約,不可以長處樂。仁者安仁,知者利仁。」
3. 子曰:「惟仁者,能好人,能惡人。」
4. 子曰:「苟志於仁矣,無惡也。」
5. 子曰:「富與貴,是人之所欲也,不以其道得之,不處也。貧與賤,是人之惡也,不以其道得之,不去也。君子去仁,惡乎成名。君子無終食之間違仁,造次必於是,顛沛必於是。」
6. 子曰:「我未見好仁者,惡不仁者。好仁者,無以尚之;惡不仁者,其為仁矣,不使不仁者加乎其身。有能一日用其力於仁矣乎?我未見力不足者。蓋有之矣,我未之見也。」
7. 子曰:「人之過也,各於其黨。觀過,斯知仁矣。」
8. 子曰:「朝聞道,夕死可矣!」
9. 子曰:「士志於道,而恥惡衣惡食者,未足與議也!」
10. 子曰:「君子之於天下也,無適也,無莫也,義之於比。」
11. 子曰:「君子懷德,小人懷土;君子懷刑,小人懷惠。」
12. 子曰:「放於利而行,多怨。」
13. 子曰:「能以禮讓為國乎,何有!不能以禮讓為國,如禮何!」
14. 子曰:「不患無位,患所以立;不患莫己知,求為可知也。」
15. 子曰:「參乎!吾道一以貫之。」曾子曰:「唯。」子出。門人問曰:「何謂也?」曾子曰:「夫子之道,忠恕而已矣。」
16. 子曰:「君子喻於義,小人喻於利。」
17. 子曰:「見賢思齊焉,見不賢而內自省也。」
18. 子曰:「事父母幾諫,見志不從,又敬不違,勞而不怨。」
19. 子曰:「父母在,不遠遊,遊必有方。」
20. 子曰:「三年無改於父之道,可謂孝矣。」
21. 子曰:「父母之年,不可不知也:一則以喜,一則以懼。」
22. 子曰:「古者言之不出,恥躬之不逮也。」
23. 子曰:「以約失之者,鮮矣。」
24. 子曰:「君子欲訥於言,而敏於行。」
25. 子曰:「德不孤,必有鄰。」
26. 子游曰:「事君數,斯辱矣;朋友數,斯疏矣。」

polyhedron
Forumexperte
Forumexperte
Beiträge: 307
Registriert: 09.03.2005, 00:51
Wohnort: (Beijing - Bremen) - Beijing - (Shanghai)

Re: 論語 Lun Yu

Beitrag von polyhedron » 27.04.2008, 22:31

公冶長第五
1. 子謂公冶長,「可妻也。雖在縲絏之中,非其罪也。」以其子妻之。
2. 子謂南容,「邦有道不廢,邦無道免於刑戮。」以其兄之子妻之。
3. 子謂子賤,「君子哉若人!魯無君子者,斯焉取斯?」
4. 子貢問曰:「賜也何如?」子曰:「女器也。」曰:「何器也?」曰:「瑚璉也。」
5. 或曰:「雍也仁而不佞。」子曰:「焉用佞?御人以口給,屢憎於人。不知其仁,焉用佞?」
6. 子使漆雕開仕。對曰:「吾斯之未能信。」子說。
7. 子曰:「道不行,乘桴浮於海。從我者,其由與?」子路聞之喜。子曰:「由也好勇過我,無所取材。」
8. 孟武伯問:「子路仁乎?」子曰:「不知也。」又問。子曰:「由也,千乘之國,可使治其賦也,不知其仁也。」「求也何如?」子曰:「求也,千室之邑,百乘之家,可使為之宰也,不知其仁也。」「赤也何如?」子曰:「赤也,束帶立於朝,可使與賓客言也,不知其仁也。」
9. 子謂子貢曰:「女與回也,孰愈?」對曰:「賜也,何敢望回?回也,聞一以知十,賜也聞一知二。」子曰:「弗如也,吾與女,弗如也。」
10. 宰予晝寢。子曰:「朽木不可雕也,糞土之牆不可杇也。於予與何誅?」子曰:「始吾於人也,聽其言而信其行;今吾於人也,聽其言而觀其行。於予與改是。」
11. 子曰:「吾未見剛者。」或對曰:「申棖。」子曰:「棖也慾,焉得剛?」
12. 子貢曰:「我不欲人之加諸我也,吾亦欲無加諸人。」子曰:「賜也,非爾所及也。」
13. 子貢曰:「夫子之文章,可得而聞也;夫子之言性與天道,不可得而聞也。」
14. 子路有聞,未之能行,唯恐有聞。
15. 子貢問曰:「孔文子何以謂之文也?」子曰:「敏而好學,不恥下問,是以謂之文也。」
16. 子謂子產有君子之道四焉:其行己也恭,其事上也敬,其養民也惠,其使民也義。
17. 子曰:「晏平仲善與人交,久而敬之。」
18. 子曰:「藏文仲居蔡,山節藻梲,何如其知也?」
19. 子張問曰:「令尹子文三仕為令尹,無喜色;三已之,無慍色。舊令尹之政,必以告新令尹。何如?」子曰:「忠矣。」曰:「仁矣乎?」曰:「未知,焉得仁!」「崔子弒齊君,陳文子有馬十乘,棄而違之。至於他邦,則曰,『猶吾大夫崔子也。』違之,之一邦,則又曰:『猶吾大夫崔子也。』違之。何如?」子曰:「清矣。」曰:「仁矣乎?」子曰:「未知,焉得仁?」
20. 季文子三思而後行。子聞之,曰:「再斯可矣。」
21. 子曰:「甯武子,邦有道則知,邦無道則愚。其知可及也,其愚不可及也。」
22. 子在陳曰:「歸與!歸與!吾黨之小子狂簡,斐然成章,不知所以裁之。」
23. 子曰:「伯夷叔齊,不念舊惡,怨是用希。」
24. 子曰:「孰謂微生高直?或乞醯焉,乞諸其鄰而與之。」
25. 子曰:「巧言、令色、足恭,左丘明恥之,丘亦恥之。匿怨而友其人,左丘明恥之,丘亦恥之。」
26. 顏淵、季路侍。子曰:「盍各言爾志?」子路曰:「願車馬、衣輕裘,與朋友共,敝之而無憾。」顏淵曰:「願無伐善,無施勞。」子路曰:「願聞子之志。」子曰:「老者安之,朋友信之,少者懷之。」
27. 子曰:「已矣乎!吾未見能見其過,而內自訟者也。」

polyhedron
Forumexperte
Forumexperte
Beiträge: 307
Registriert: 09.03.2005, 00:51
Wohnort: (Beijing - Bremen) - Beijing - (Shanghai)

Re: 論語 Lun Yu

Beitrag von polyhedron » 27.04.2008, 22:32

雍也第六
1. 子曰:「雍也可使南面。」
2. 仲弓問子桑伯子。子曰:「可也簡。」仲弓曰:「居敬而行簡,以臨其民,不亦可乎?居簡而行簡,無乃大簡乎?」子曰:「雍之言然。」
3. 哀公問:「弟子孰為好學?」孔子對曰:「有顏回者好學,不遷怒,不貳過。不幸短命死矣,今也則亡,未聞好學者也。」
4. 子華使於齊,冉子為其母請粟。子曰:「與之釜。」請益。曰:「與之庾。」冉子與之粟五秉。子曰:「赤之適齊也,乘肥馬,衣輕裘。吾聞之也:君子周急不繼富。」
5. 原思為之宰,與之粟九百,辭。子曰:「毋!以與爾鄰里鄉黨乎!」
6. 子謂仲弓,曰:「犁牛之子騂且角,雖欲勿用,山川其舍諸?」
7. 子曰:「回也,其心三月不違仁,其餘則日月至焉而已矣。」
8. 季康子問:「仲由可使從政也與?」子曰:「由也果,於從政乎何有?」曰:「賜也可使從政也與?」曰:「賜也達,於從政乎何有?」曰:「求也可使從政也與?」曰:「求也藝,於從政乎何有?」
9. 季氏使閔子騫為費宰。閔子騫曰:「善為我辭焉!如有復我者,則吾必在汶上矣。」
10. 伯牛有疾,子問之,自牖執其手,曰:「亡之,命矣夫!斯人也,而有斯疾也!斯人也,而有斯疾也!」
11. 子曰:「賢哉,回也!一簞食,一瓢飲,在陋巷,人不堪其憂,回也不改其樂。賢哉,回也!」
12. 冉求曰:「非不說子之道,力不足也。」子曰:「力不足者,中道而廢。今女畫。」
13. 子謂子夏曰:「女為君子儒!無為小人儒!」
14. 子游為武城宰。子曰:「女得人焉爾乎?」曰:「有澹臺滅明者,行不由徑,非公事,未嘗至於偃之室也。」
15. 子曰:「孟之反不伐,奔而殿,將入門,策其馬,曰:「『非敢後也,馬不進也。』」
16. 子曰:「不有祝鮀之佞,而有宋朝之美,難乎免於今之世矣。」
17. 子曰:「誰能出不由戶?何莫由斯道也?」
18. 子曰:「質勝文則野,文勝質則史。文質彬彬,然後君子。」
19. 子曰:「人之生也直,罔之生也幸而免。」
20. 子曰:「知之者不如好之者,好之者不如樂之者。」
21. 子曰:「中人以上,可以語上也;中人以下,不可以語上也。」
22. 樊遲問知。子曰:「務民之義,敬鬼神而遠之,可謂知矣。」問仁。曰:「仁者先難而後獲,可謂仁矣。」
23. 子曰:「知者樂水,仁者樂山。知者動,仁者靜。知者樂,仁者壽。」
24. 子曰:「齊一變,至於魯;魯一變,至於道。」
25. 子曰:「觚不觚,觚哉!觚哉!」
26. 宰我問曰:「仁者,雖告之曰,『井有仁焉。』其從之也?」子曰:「何為其然也?君子可逝也,不可陷也;可欺也,不可罔也。」
27. 子曰:「君子博學於文,約之以禮,亦可以弗畔矣夫!」
28. 子見南子,子路不說。夫子矢之曰:「予所否者,天厭之!天厭之!」
29. 子曰:「中庸之為德也,其至矣乎!民鮮久矣。」
30. 子貢曰:「如有博施於民,而能濟眾,何如?可謂仁乎?」子曰:「何事於仁,必也聖乎!堯舜其猶病諸!夫仁者,己欲立而立人,己欲達而達人。能近取譬,可謂仁之方也已。」

polyhedron
Forumexperte
Forumexperte
Beiträge: 307
Registriert: 09.03.2005, 00:51
Wohnort: (Beijing - Bremen) - Beijing - (Shanghai)

Re: 論語 Lun Yu

Beitrag von polyhedron » 27.04.2008, 22:33

述而第七
1. 子曰:「述而不作,信而好古,竊比於我老彭。」
2. 子曰:「默而識之,學而不厭,誨人不倦,何有於我哉?」
3. 子曰:「德之不修,學之不講,聞義不能徒,不善不能改,是吾憂也。」
4. 子之燕居,申申如也,夭夭如也。」
5. 子曰:「甚矣吾衰也!久矣吾不復夢見周公!」
6. 子曰:「志於道,據於德,依於仁,游於藝。」
7. 子曰:「自行束修以上,吾未嘗無誨焉。」
8. 子曰:「不憤不啟,不悱不發。舉一隅不以三隅反,則不復也。」
9. 子食於有喪者之側,未嘗飽也。
10. 子於是日哭,則不歌。
11. 子謂顏淵曰:「用之則行,舍之則藏,惟我與爾有是夫。」子路曰:「子行三軍,則誰與?」子曰:「暴虎馮河,死而不悔者,吾不與也。必也臨事而懼,好謀而成者也。」
12. 子曰:「富而可求也,誰執鞭之士,吾亦為之。如不可求,從吾所好。」
13. 子之所慎:齊,戰,疾。
14. 子在齊聞韶,三月不知肉味,曰:「不圖為樂之至於斯也。」
15. 冉有曰:「夫子為衛君乎?」子貢曰:「諾,吾將問之。」入曰:「伯夷、叔齊何人也?」曰:「古之賢人也。」曰:「怨乎?」曰:「求仁而得仁,又何怨?」出曰:「夫子不為也。」
16. 子曰:「飯疏食,飲水,曲肱而枕之,樂亦在其中矣。不義而富且貴,於我如浮雲。」
17. 子曰:「加我數年,五十以學易,可以無大過矣。」
18. 子所雅言,詩、書、執禮,皆雅言也。
19. 葉公問孔子於子路,子路不對。子曰:「女奚不曰,其為人也,發憤忘食,樂以忘憂,不知老之將至云爾。」
20. 子曰:「我非生而知之者,好古,敏以求之者也。」
21. 子不語怪力亂神。
22. 子曰:「三人行,必有我師焉:擇其善者而從之,其不善者而改之。」
23. 子曰:「天生德於予,桓魋其如予何?」
24. 子曰:「二三子以我為隱乎?吾無隱乎爾。吾無行而不與二三子者,是丘也。」
25. 子以四教:文,行,忠,信。
26. 子曰:「聖人,吾不得而見之矣,得見君子者,斯可矣。」子曰:「善人,吾不得而見之矣,得見有恒者,斯可矣。亡而為有,虛而為盈,約而為泰,難乎有恒矣。」
27. 子釣而不綱,弋不射宿。
28. 子曰:「蓋有不知而作之者,我無是也。多聞,擇其善者而從之。多見而識之,知之次也。」
29. 互鄉難與言,童子見,門人惑。子曰:「與其進也,不與其退也,唯何甚?人潔己以進,
與其潔也,不保其往也。」
30. 子曰:「仁遠乎哉?我欲仁,斯仁至矣。」
31. 陳司敗問昭公知禮乎,孔子曰:「知禮。」孔子退,揖巫馬期而進之曰:「吾聞君子不黨,君子亦黨乎?君取於吳,為同姓,謂之吳孟子。君而知禮,孰不知禮?」巫馬期以告。子曰:「丘也幸,苟有過,人必知之。」
32. 子與人歌而善,必使反之,而後和之。
33. 子曰:「文,莫吾猶人也。躬行君子,則吾未之有得。」
34. 子曰:「若聖與仁,則吾豈敢?抑為之不厭,誨人不倦,則可謂云爾已矣。」公西華曰:「正唯弟子不能學也。」
35. 子疾病,子路請禱。子曰:「有諸?」子路對曰:「有之。誄曰:『禱爾于上下神祗』」子曰:「丘之禱久矣。」
36. 子曰:「奢則不孫,儉則固。與其不孫也,寧固。」
37. 子曰:「君子坦蕩蕩,小人長戚戚。」
38. 子溫而厲,威而不猛,恭而安。

polyhedron
Forumexperte
Forumexperte
Beiträge: 307
Registriert: 09.03.2005, 00:51
Wohnort: (Beijing - Bremen) - Beijing - (Shanghai)

Re: 論語 Lun Yu

Beitrag von polyhedron » 27.04.2008, 22:34

泰伯第八
1. 子曰:「泰伯其可謂至德也已矣。三以天下讓,民無得而稱焉。」
2. 子曰:「恭而無禮則勞,慎而無禮則葸,勇而無禮則亂,直而無禮則絞。君子篤於親,則民興於仁。故舊不遺,則民不偷。」
3. 曾子有疾,召門弟子曰:「啟予足!啟予手!詩云:『戰戰兢兢,如臨深淵,如履薄冰。』而今而後,吾知免夫!小子!」
4. 曾子有疾,孟敬子問之。曾子言曰:「鳥之將死,其鳴也哀;人之將死,其言也善。君子所貴乎道者三:動容貌,斯遠暴慢矣;正顏色,斯近信矣;出辭氣,斯遠鄙倍矣。籩豆之事,則有司存。」
5. 曾子曰:「以能問於不能,以多問於寡,有若無,實若虛,犯而不校,昔者吾友,嘗從事於斯矣。」
6. 曾子曰:「可以託六尺之孤,可以寄百里之命,臨大節而不可奪也,君子人與,君子人也。」
7. 曾子曰:「士不可以不弘毅,任重而道遠。仁以為己任,不亦重乎,死而後已,不亦遠乎。」
8. 子曰:「興於詩,立於禮,成於樂。」
9. 子曰:「民可使由之,不可使知之。」
10. 子曰:「好勇疾貧,亂也。人而不仁,疾之已甚,亂也。」
11. 子曰:「如有周公之才之美,使驕且吝,其餘不足觀也已。」
12. 子曰:「三年學,不至於穀,不易得也。」
13. 子曰:「篤信好學,守死善道。危邦不人,亂邦不居,天下有道則見,無道則隱。邦有道,貧且賤焉,恥也,邦無道,富且貴焉,恥也。」
14. 子曰:「不在其位,不謀其政。」
15. 子曰:「師摯之始,關睢之亂,洋洋乎盈耳哉。」
16. 子曰:「狂而不直,侗而不愿,悾悾而不信,吾不知之矣。」
17. 子曰:「學如不及,猶恐失之。」
18. 子曰:「巍巍乎,舜禹之有天下也,而不與焉。」
19. 子曰:「大哉堯之為君也,巍巍乎,唯天為大,唯堯則之,蕩蕩乎,民無能名焉。巍巍乎,其有成功也,煥乎,其有文章。」
20. 舜有臣五人,而天下治。武王曰:「予有亂臣十人。」孔子曰:「才難,不其然乎,唐虞之際,於斯為盛,有婦人焉,九人而已。三分天下有其二,以服事殷,周之德,其可謂至德也已矣。」
21. 子曰:「禹吾無間然矣,菲飲食,而致孝乎鬼神,惡衣服,而致美乎黻冕,卑宮室,而盡力乎溝洫,禹吾無間然矣。」

polyhedron
Forumexperte
Forumexperte
Beiträge: 307
Registriert: 09.03.2005, 00:51
Wohnort: (Beijing - Bremen) - Beijing - (Shanghai)

Re: 論語 Lun Yu

Beitrag von polyhedron » 27.04.2008, 22:35

子罕第九
1. 子罕言利,與命與仁。
2. 達巷黨人曰,「大哉孔子,博學而無所成名。」子聞之,謂門弟子曰,「吾何執?執御乎,執射乎?吾執御矣。」
3. 子曰:「麻冕,禮也。今也純儉,吾從眾。拜下,禮也。今拜乎上,泰也,雖違眾,吾從下。」
4. 子絕四,毋意,毋必,毋固,毋我。
5. 子畏於匡。曰:「文王既沒,文不在茲乎,天之將喪斯文也。後死者不得與於斯文也。天之未喪斯文也。匡人其如予何。」
6. 大宰問於子貢曰:「夫子聖者與!何其多能也?」子貢曰:「固天縱之將聖,又多能也。」子聞之曰:「大宰知我乎?吾少也賤,故多能鄙事。君子多乎哉?不多也!」
7. 牢曰:「子云:『吾不試,故藝。』
8. 子曰:「吾有知乎哉?無知也。有鄙夫問於我,空空如也;我叩其兩端而竭焉。」
9. 子曰:「鳳鳥不至,河不出圖,吾已矣乎!」
10. 子見齊衰者,冕衣裳者,與瞽者見之,雖少必作,過之必趨。」
11. 顏淵喟然嘆曰:「仰之彌高,鑽之彌堅,瞻之在前,忽焉在後!夫子循循然善誘人,博我以文,約我以禮。欲罷不能,既竭吾才,如有所立,卓爾。雖欲從之,末由也已!」
12. 子疾病,子路使門人為臣,病間曰:「久矣哉,由之行詐也!無臣而為有臣,吾誰欺?欺天乎?且予與其死於臣之手也,無寧死於二三子之手乎?且予縱不得大葬,予死於道路乎?」
13. 子貢曰:「有美玉於斯,韞 而藏諸?求善賈而沽諸?」子曰:「沽之哉!沽之哉!我待賈者也!」
14. 子欲居九夷。或曰:「陋,如之何?」子曰:「君子居之,何陋之有!」
15. 子曰:「吾自衛反魯,然後樂正,雅頌,各得其所。」
16. 子曰:「出則事公卿,入則事父兄,喪事不敢不勉,不為酒困,何有於我哉!」
17. 子在川上曰:「逝者如斯夫!不舍晝夜。」
18. 子曰:「吾未見好德如好色者也。」
19. 子曰:「譬如為山,未成一簣,止,吾止也!譬如平地,雖覆一簣,進,吾往也!」
20. 子曰:「語之而不惰者,其回也與?」
21. 子謂顏淵曰:「惜乎!吾見其進也,吾未見其止也!」
22. 子曰:「苗而不秀者,有矣夫!秀而不實者,有矣夫!」
23. 子曰:「後生可畏,焉知來者之不如今也?四十五十而無聞焉,斯亦不足畏也已!」
24. 子曰:「法語之言,能無從乎?改之為貴!巽與之言,能無說乎?繹之為貴!說而不繹,從而不改,吾末如之何也已矣!」
25. 子曰:「主忠信,毋友不如己者,過則勿憚改。」
26. 子曰:「三軍可奪帥也,匹夫不可奪志也。」
27. 子曰:「衣敝縕袍,與衣孤貉者立,而不恥者,其由也與!不忮不求,何用不臧?」子路終身誦之。子曰:「是道也,何足以臧!」
28. 子曰:「歲寒,然後知松柏之後彫也。」
29. 子曰:「知者不惑,仁者不憂,勇者不懼。」
30. 子曰:「可與共學,未可與適道;可與適道,未可與立;可與立,未可與權。」
31. 「唐棣之華,偏其反而,豈不爾思?室是遠而。」子曰:「未之思也,未何遠之有?」

polyhedron
Forumexperte
Forumexperte
Beiträge: 307
Registriert: 09.03.2005, 00:51
Wohnort: (Beijing - Bremen) - Beijing - (Shanghai)

Re: 論語 Lun Yu

Beitrag von polyhedron » 27.04.2008, 22:35

鄉黨第十
1. 孔子於鄉黨,恂恂如也,似不能言者。其在宗廟朝廷,便便言,唯謹爾。
2. 朝與下大夫言,侃侃如也;與上大夫言,誾誾如也。君在,踧踖如也,與與如也。
3. 君召使擯,色勃如也。足躩如也,揖所與立,左右手,衣前後,襜如也。趨進,翼如也。賓退,必復命,曰:「賓不顧矣。」
4. 入公門,鞠躬如也,如不容。立不中門,行不履閾。過位,色勃如也,足躩如也,其言似不足者。攝齊升堂,鞠躬如也,屏氣似不息者。出,降一等,逞顏色,怡怡如也;沒階趨進,翼如也;復其位,踧踖如也。
5. 執圭,鞠躬如也;如不勝。上如揖,下如授,勃如戰色,足縮縮如有循。享禮有容色,私覿愉愉如也。
6. 君子不以以紺緅飾,紅紫不以為褻服;當暑,袗絺綌,必表而出之。緇衣羔裘,素衣麑裘,黃衣狐裘。褻裘長,短右袂。必有寢衣,長一身有半。狐貉之厚以居。去喪無所不佩。非帷裳,必殺之。羔裘玄冠,不以弔。吉月,必朝服而朝。
7. 齊,必有明衣布。齊,必變食。居,必遷坐。
8. 食不厭精,膾不厭細。食饐而餲,魚餒而肉敗不食,色惡不食,臭惡不食,失飪不食,不時不食,割不正不食,不得其醬不食。肉雖多,不使勝食氣。惟酒無量,不及亂。沽酒,市脯,不食。不撤薑食。不多食。
9. 祭於公,不宿肉。祭肉,不出三日;出三日,不食之矣。
10. 食不語,寢不言。
11. 雖疏食,菜羹,瓜祭,必齊如也。
12. 席不正不坐。
13. 鄉人飲酒,杖者出,斯出矣。
14. 鄉人儺,朝服而立於阼階。
15. 問人於他邦,再拜而送之。
16. 康子饋藥,拜而受之,曰:「丘未達,不敢嘗。」

17. 廄焚,子退朝,曰:「傷人乎?」不問馬。
Stall wird gebrannt. Konfuzius verlasst aus dem Hof, fragt: "werden Personen verletzt?" Keine Frage um die Pferde.

18. 君賜食,必正席先嘗之。君賜腥,必熟而薦之。君賜生,必畜之。侍食於君,君祭先飯。
19. 疾,君視之,東首,加朝服拖紳。
20. 君命召,不俟駕行矣。
21. 入大廟,每事問。
22. 朋友死,無所歸,曰:「於我殯。」
23. 朋友之饋,雖車馬,非祭肉,不拜。
24. 寢不尸,居不容。
25. 見齊衰者,雖狎必變。見冕者與瞽者,雖褻必以貌。凶服者式之;式負版者,有盛饌,必變色而作。迅雷風烈必變。
26. 升車,必正立執綏。車中不內顧,不疾言,不親指。
27. 色斯舉矣,翔而後集。曰:「山梁雌雉,時哉時哉!」子路共之,三嗅而作。

polyhedron
Forumexperte
Forumexperte
Beiträge: 307
Registriert: 09.03.2005, 00:51
Wohnort: (Beijing - Bremen) - Beijing - (Shanghai)

Re: 論語 Lun Yu

Beitrag von polyhedron » 27.04.2008, 22:37

先進第十一
1. 子曰:「先進於禮樂,野人也;後進於禮樂,君子也。如用之,則吾從先進。」
2. 子曰:「從我於陳蔡者,皆不及門也。」
3. 德行:顏淵、閔子騫、冉伯牛、仲弓;言語:宰我、子貢;政事:冉有、季路;文學:子游、子夏。
4. 子曰:「回也,非助我者也!於吾言,無所不說。」
5. 子曰:「孝哉閔子騫,人不間於其父母昆弟之言。」
6. 南容三復白圭,孔子以其兄之子妻之。
7. 季康子問:「弟子孰為好學?」孔子對曰:「有顏回者好學,不幸短命死矣!今也則亡。」
8. 顏淵死,顏路請子之車以為之 。子曰:「才不才,亦各言其子也。鯉也死,有棺而無;吾不徒行,以為之,以吾從大夫之後,不可徒行也。」
9. 顏淵死,子曰:「噫!天喪予!天喪予!」
10. 顏淵死,子哭之慟。從者曰:「子慟矣!」曰:「有慟乎!非夫人之為慟而誰為!」
11. 顏淵死,門人欲厚葬之,子曰:「不可。」門人厚葬之。子曰:「回也,視予猶父也,予不得視猶子也。非我也,夫二三子也。」
12. 季路問事鬼神。子曰:「未能事人,焉能事鬼?」「敢問死?」曰:「未知生,焉知死?」
13. 閔子侍側,誾誾如也;子路,行行如也;冉有、子貢,侃侃如也。子樂。若由也,不得其死然。
14. 魯人為長府。閔子騫曰:「仍舊貫,如之何?何必改作!」子曰:「夫人不言,言必有中。」
15. 子曰:「由之瑟,奚為於丘之門?」門人不敬子路。子曰:「由也升堂矣!未入於室也!」
16. 子貢問:「師與商也孰賢?」子曰:「師也過,商也不及。」曰:「然則師愈與?」子曰:「過猶不及。」
17. 季氏富於周公,而求也為之聚斂而附益之。子曰:「非吾徒也,小子鳴鼓而攻之可也!」
18. 柴也愚,參也魯,師也辟,由也喭。
19. 子曰:「回也其庶乎!屢空,賜不受命,而貨殖焉;億則屢中。」
20. 子張問善人之道。子曰:「不踐跡,亦不入於室。」
21. 子曰:「論篤是與,君子者乎?色莊者乎?」
22. 子路問:「聞斯行諸?」子曰:「有父兄在,如之何其聞斯行之!」冉有問:「聞斯行諸?」子曰:「聞斯行之!」公西華曰:「由也問『聞斯行諸?』,子曰:『有父兄在』;求也問,『聞斯行諸?』子曰:『聞斯行之』。赤也惑,敢問?」子曰:「求也退,故進之;由也兼人,故退之。」
23. 子畏於匡,顏淵後。子曰:「吾以女為死矣!」曰:「子在,回何敢死!」
24. 季子然問:「仲由、冉求,可謂大臣與?」子曰:「吾以子為異之問,曾由與求之問。所謂大臣者,以道事君,不可則止;今由與求也,可謂具臣矣。」曰:「然則從之者與?」子曰:「弒父與君,亦不從也。」
25. 子路使子羔為費宰。子曰:「賊夫人之子!」子路曰:「有民人焉,有社稷焉,何必讀書,然後為學?」子曰:「是故惡夫佞者。」
26. 子路、曾皙、冉有、公西華侍坐。子曰:「以吾一日長乎爾,毋吾以也。居則曰:「不吾知也!」如或知爾,則何以哉?」子路率爾而對曰:「千乘之國,攝乎大國之間,加之以師旅,因之以饑饉,由也為之,比及三年,可使有勇,且知方也。」夫子哂之。「求,爾何如?」對曰:「方六七十,如五六十,求也為之,比及三年,可使足民;如其禮樂,以俟君子。」「赤,爾何如?」對曰:「非曰能之,願學焉!宗廟之事,如會同,端章甫,願為小相焉。」「點,爾何如?」鼓瑟希,鏗爾,舍瑟而作。對曰:「異乎三子者之撰。」子曰:「何傷乎?亦各言其志也。」曰:「莫春者,春服既成;冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,風乎舞雩,詠而歸。」夫子喟然嘆曰:「吾與點也!」三子者出,曾皙後。曾皙曰:「夫三子者之言何如?」子曰:「亦各言其志也已矣!」曰:「夫子何哂由也?」曰:「為國以禮,其言不讓,是故哂之。」「唯求則非邦也與?」「安見方六七十,如五六十,而非邦也者。」「唯赤,非邦也與?」「宗廟會同,非諸侯而何?赤也為之小,孰能為之大!」

polyhedron
Forumexperte
Forumexperte
Beiträge: 307
Registriert: 09.03.2005, 00:51
Wohnort: (Beijing - Bremen) - Beijing - (Shanghai)

Re: 論語 Lun Yu

Beitrag von polyhedron » 27.04.2008, 22:38

顏淵第十二
1. 顏淵問仁。子曰:「克己復禮,為仁。一日克己復禮,天下歸仁焉。為仁由己,而由仁乎哉?」 顏淵曰:「請問其目?」子曰:「非禮勿視,非禮勿聽,非禮勿言,非禮勿動。」顏淵曰:「回雖不敏,請事斯語矣!」
2. 仲弓問仁。子曰:「出門如見大賓,使民如承大祭。己所不欲,勿施於人。在邦無怨,在家無怨。」仲弓曰:「雍雖不敏,請事斯語。」
3. 司馬牛問仁。子曰:「仁者,其言也訒。」曰:「斯言也訒,斯謂之仁矣乎?」子曰:「為之難,言之得無訒乎?」
4. 司馬牛問君子。子曰:「君子不憂不懼。」曰:「不憂不懼,斯謂之君子矣乎?」子曰:「內省不疚,夫何憂何懼?」
5. 司馬牛憂曰:「人皆有兄弟,我獨亡!」子夏曰:「商聞之矣:『死生有命,富貴在天』。君子敬而無失,與人恭而有禮;四海之內,皆兄弟也。君子何患乎無兄弟也?」
6. 子張問「明」。子曰:「浸潤之譖,膚受之愬,不行焉,可謂明也已矣。浸潤之譖,膚受之愬,不行焉,可謂遠也已矣。」
7. 子貢問「政」。子曰:「足食,足兵,民信之矣。」子貢曰:「必不得已而去,於斯三者何先?」曰:「去兵。」子貢曰:「必不得已而去,於斯二者何先?」曰:「去食。自古皆有死,民無信不立。」
8. 棘子成曰:「君子質而已矣,何以文為?」子貢曰:「惜乎,夫子之說君子也,駟不及舌!文猶質也,質猶文也;虎豹之鞹,猶犬羊之鞹。」
9. 哀公問於有若曰:「年饑,用不足,如之何?」有若對曰:「盍徹乎!」曰:「二,吾猶不足,如之何其徹也?」對曰:「百姓足,君孰與不足?百姓不足,君孰與足?」
10. 子張問「崇德,辨惑。」子曰:「主忠信,徒義崇德也。愛之欲其生,惡之欲其死;既欲其生,又欲其死,是惑也!」誠不以富,亦祗以異。
11. 齊景公問政於孔子。孔子對曰:「君君,臣臣,父父,子子。」公曰:「善哉!信如君不君,臣不臣,父不父,子不子,雖有粟,吾得而食諸?」
12. 子曰:「片言可以折獄者,其由也與!」子路無宿諾。
13. 子曰:「聽訟,吾猶人也,必也使無訟乎!」
14. 子張問「政」。子曰:「居之無倦,行之以忠。」
15. 子曰:「博學於文,約之以禮,亦可以弗畔矣夫。」
16. 子曰:「君子成人之美,不成人之惡。小人反是。」
17. 季康子問政於孔子,孔子對曰:「政者正也,子帥以正,孰敢不正?」
18. 季康子患盜,問於孔子。孔子對曰:「苟子之不欲,雖賞之不竊。」
19. 季康子問政於孔子曰:「如殺無道,以就有道,何如?」孔子對曰:「子為政,焉用殺?子欲善,而民善矣!君子之德風,小人之德草,草上之風必偃。」
20. 子張問士:「何如斯可謂之達矣?」子曰:「何哉?爾所謂達者!」子張對曰:「在邦必聞,在家必聞。」子曰:「是聞也,非達也。夫達也者,質直而好義,察言而觀色,慮以下人;在邦必達,在家必達。夫聞也者:色取仁而行違,居之不疑;在邦必聞,在家必聞。」
21. 樊遲從遊於舞雩之下。曰:「敢問崇德、修慝、辨惑?」子曰:「善哉問!先事後得,非崇德與?攻其惡,無攻人之惡,非修慝與?一朝之忿,忘其身以及其親,非惑與?」
22. 樊遲問「仁」。子曰:「愛人。」問「知」。子曰:「知人。」樊遲未達。子曰:「舉直錯諸枉,能使枉者直。」樊遲退,見子夏曰:「鄉也,吾見於夫子而問『知』。子曰:『舉直錯諸枉,能使枉者直。』何謂也?」子夏曰:「富哉言乎!舜有天下,選於眾,舉皋陶,不仁者遠矣;湯有天下,選於眾,舉伊尹,不仁者遠矣。」
23. 子貢問「友」。子曰:「忠告而善道之,不可則止,毋自辱焉。」
24. 曾子曰:「君子以文會友,以友輔仁。」

polyhedron
Forumexperte
Forumexperte
Beiträge: 307
Registriert: 09.03.2005, 00:51
Wohnort: (Beijing - Bremen) - Beijing - (Shanghai)

Re: 論語 Lun Yu

Beitrag von polyhedron » 27.04.2008, 22:40

子路第十三
1. 子路問「政」。子曰:「先之,勞之。」請益。曰:「無倦。」
2. 仲弓為季氏宰,問「政」。子曰:「先有司,赦小過,舉賢才。」曰:「焉知賢才而舉之?」曰:「舉爾所知,爾所不知,人其舍諸!」
3. 子路曰:「衛君待子而為政,子將奚先?」子曰:「必也正名乎!」子路曰:「有是哉?子之迂也!奚其正?」子曰:「野哉,由也!君子於其所不知,蓋闕如也。名不正,則言不順;言不順,則事不成;事不成,則禮樂不興;禮樂不興,則刑罰不中;刑罰不中,則民無所措手足。故君子名之必可言也,言之必可行也。君子於其言,無所茍而已矣!」
4. 樊遲請學稼,子曰:「吾不如老農。」請學為圃,曰:「吾不如老圃。」樊遲出,子曰:「小人哉,樊須也!上好禮,則民莫敢不敬;上好義,則民莫敢不服;上好信,則民莫敢不用情。夫如是,則四方之民,襁負其子而至矣;焉用稼!」
5. 子曰:「誦詩三百,授之以政,不達;使於四方,不能專對。雖多,亦奚以為?」
6. 子曰:「其身正,不令而行;其身不正,雖令不從。」
7. 子曰:「魯衛之政,兄弟也。」
8. 子謂衛公子荊善居室:「始有,曰『苟合矣』;少有,曰『苟完矣』;富有,曰『苟美矣。』」
9. 子適衛,冉有僕。子曰:「庶矣哉!」冉有曰:「既庶矣,又何加焉?」曰:「富之。」曰:「既富矣,又何加焉?」曰:「教之。」
10. 子曰:「苟有用我者,期月而已可也,三年有成。」
11. 子曰:「『善人為邦百年,亦可以勝殘去殺矣。』誠哉是言也!」
12. 子曰:「如有王者,必世而後仁。」
13. 子曰:「苟正其身矣,於從政乎何有?不能正其身,如正人何?」
14. 冉子退朝,子曰:「何晏也?」對曰:「有政。」子曰:「其事也!如有政,雖不吾以,吾其與聞之!」
15. 定公問:「一言而可以興邦,有諸?」孔子對曰:「言不可以若是其幾也!人之言曰:『為君難,為臣不易。』如知為君之難也,不幾乎一言而興邦乎?」曰:「一言而喪邦,有諸?」孔子對曰:「言不可以若是其幾也!人之言曰:『予無樂乎為君,唯其言而莫予違也。』如其善而莫之違也,不亦善乎?如不善而莫之違也,不幾乎一言而喪邦乎?」
16. 葉公問政。子曰:「近者說,遠者來。」
17. 子夏為莒父宰問政。子曰:「無欲速,無見小利。欲速則不達,見小利則大事不成。」
18. 葉公語孔子曰:「吾黨有直躬者,其父攘羊而子證之。」孔子曰:「吾黨之直者異於是,父為子隱,子為父隱,直在其中矣。」
19. 樊遲問仁。子曰:「居處恭,執事敬,與人忠,雖之夷狄,不可棄也。」
20. 子貢問曰:「何如斯可謂之士矣?」子曰:「行己有恥,使於四方,不辱君命,可謂士矣。」曰:「敢問其次?」曰:「宗族稱孝焉,鄉黨稱弟焉。」曰:「敢問其次?」曰:「言必信,行必果;硜硜然,小人哉!抑亦可以為次矣。」曰:「今之從政者何如?」子曰:「噫!斗筲之人,何足算也!」
21. 子曰:「不得中行而與之,必也狂狷乎?狂者進取,狷者有所不為也。」
22. 子曰:「南人有言曰:『人而無恒,不可以作巫醫。』善夫!『不恒其德,或承之羞。』」子曰:「不占而已矣。」
23. 子曰:「君子和而不同,小人同而不和。」
24. 子貢問曰:「鄉人皆好之,何如?」子曰:「未可也。」「鄉人皆惡之,何如?」子曰:「未可也。不如鄉人之善者好之,其不善者惡之。」
25. 子曰:「君子易事而難說也,說之不以道,不說也,及其使人也,器之。小人難事而易說也,說之雖不以道,說也,及其使人也,求備焉。」
26. 子曰:「君子泰而不驕,小人驕而不泰。」
27. 子曰:「剛毅木訥,近仁。」
28. 子路問曰:「何如斯可謂之士矣?」子曰:「切切偲偲,怡怡如也,可謂士矣。朋友切切偲偲,兄弟怡怡。」
29. 子曰:「善人教民七年,亦可以即戎矣。」
30. 子曰:「以不教民戰,是謂棄之。」

polyhedron
Forumexperte
Forumexperte
Beiträge: 307
Registriert: 09.03.2005, 00:51
Wohnort: (Beijing - Bremen) - Beijing - (Shanghai)

Re: 論語 Lun Yu

Beitrag von polyhedron » 27.04.2008, 22:41

憲問第十四
1. 憲問恥。子曰:「邦有道穀,邦無道穀,恥也。」 「克伐怨欲,不行焉,可以為仁矣。」子曰:「可以為難矣,仁則吾不知也。」
2. 子曰:「士而懷居,不足以為士矣!」
3. 子曰:「邦有道,危言危行;邦無道,危行言孫。」
4. 子曰:「有德者必有言,有言者不必有德。仁者必有勇,勇者不必有仁。」
5. 南宮适問於孔子曰:「羿善射,奡盪舟,俱不得其死然。禹稷躬稼而有天下。」夫子不答。南宮适出,子曰:「君子哉若人!尚德哉若人!」
6. 子曰:「君子而不仁者有矣夫,未有小人而仁者也。」
7. 子曰:「愛之,能勿勞乎?忠焉,能勿誨乎?」
8. 子曰:「為命:裨諶草創之,世叔討論之,行人子羽修飾之,東里子產潤色之。」
9. 或問「子產」,子曰:「惠人也。」問「子西」,曰:「彼哉彼哉!」問「管仲」,曰:「人也,奪伯氏駢邑三百,飯疏食,沒齒無怨言。」
10. 子曰:「貧而無怨難,富而無驕易。」
11. 子曰:「孟公綽為趙魏老則優,不可以為滕薛大夫。」
12. 子路問「成人」。子曰:「若臧武仲之知,公綽之不欲,卞莊子之勇,冉求之藝,文之以禮樂,亦可以為成人矣!」曰:「今之成人者,何必然?見利思義,見危授命,久要不忘平生之言,亦可以為成人矣!」
13. 子問「公叔文子」於公明賈,曰:「信乎?夫子不言不笑不取乎?」公明賈對曰:「以告者過也!夫子時然後言,人不厭其言;樂然後笑,人不厭其笑;義然後取,人不厭其取。」子曰:「其然!豈其然乎?」
14. 子曰:「臧武仲以防,求為後於魯,雖曰不要君,吾不信也。」
15. 子曰:「晉文公譎而不正,齊桓公正而不譎。」
16. 子路曰:「桓公殺公子糾,召忽死之,管仲不死。」曰:「未仁乎!」子曰:「桓公九合諸侯,不以兵車,管仲之力也。如其仁!如其仁!」
17. 子貢曰:「管仲非仁者與?桓公殺公子糾,不能死,又相之。」子曰:「管仲相桓公,霸諸侯,一匡天下,民到于今受其賜。微管仲,吾其被髮左衽矣!豈若匹夫匹婦之為諒也,自經於溝瀆,而莫之知也!」
18. 公叔文子之臣大夫僎,與文子同升諸公。子聞之曰:「可以為文矣!」
19. 子言衛靈公之無道也,康子曰:「夫如是,奚而不喪?」孔子曰:「仲叔圉治賓客,祝鮀治宗廟,王孫賈治軍旅,夫如是,奚其喪?」
20. 子曰:「其言之不怍,則為之也難!」
21. 陳成子弒簡公。孔子沐浴而朝,告於哀公曰:「陳恒弒其君,請討之。」公曰:「告夫三子。」孔子曰:「以吾從大夫之後,不敢不告也!」君曰:「告夫三子者!之三子告,不可。」孔子曰:「以吾從大夫子後,不敢不告也!」
22. 子路問「事君」。子曰:「勿欺也,而犯之。」
23. 子曰:「君子上達,小人下達。」
24. 子曰:「古之學者為己,今之學者為人。」
25. 蘧伯玉使人於孔子,孔子與之坐而問焉。曰:「夫子何為?」對曰:「夫子欲寡其過而未能也。」使者出。子曰:「使乎!使乎!」
26. 子曰:「不在其位,不謀其政。」 曾子曰:「君子思不出其位。」
27. 子曰:「君子恥其言而過其行。」
28. 子曰:「君子道者三,我無能焉:仁者不憂,知者不惑,勇者不懼。」子貢曰:「夫子自道也!」
29. 子貢方人。子曰:「賜也,賢乎哉?夫我則不暇!」
30. 子曰:「不患人之不己知,患其不能也。」
31. 子曰:「不逆詐,不億不信。抑亦先覺者,是賢乎?」
32. 微生畝謂孔子曰:「丘何為是栖栖者與?無乃為佞乎?」孔子曰:「非敢為佞也,疾固也。」
33. 子曰:「驥不稱其力,稱其德也。」
34. 或曰:「以德報怨,何如?」子曰:「何以報德?以直報怨,以德報德。」
35. 子曰:「莫我知也夫!」子貢曰:「何為其莫知子也?」子曰:「不怨天,不尤人,下學而上達。知我者,其天乎!」
36. 公伯寮愬子路於季孫,子服景伯以告曰:「夫子固有惑志於公伯寮,吾力猶能肆諸市朝。」子曰:「道之將行也與?命也!道之將廢也與?命也!公伯寮其如命何!」
37. 子曰:「賢者辟世,其次辟地,其次辟色,其次辟言。」 子曰:「作者七人矣!」
38. 子路宿於石門。晨門曰:「奚自?」子路曰:「自孔氏。」曰:「是知其不可而為之者與?」
39. 子擊磬於衛。有荷蕢而過孔氏之門者,曰:「有心哉,擊磬乎!」既而曰:「鄙哉,硜硜乎!莫己知也,斯已而已矣!『深則厲,淺則揭。』」子曰:「果哉!末之難矣!」
40. 子張曰:「書云:『高宗諒陰,三年不言』何謂也?」子曰:「何必高宗?古之人皆然。君薨,百官總已以聽於冢宰三年。」
41. 子曰:「上好禮,則民易使也。」
42. 子路問「君子」。子曰:「修己以敬。」曰:「如斯而已乎?」曰:「修己以安人。」曰:「如斯而已乎?」曰:「修己以安百姓。修己以安百姓,堯舜其猶病諸。」
43. 原壤夷俟。子曰:「幼而不孫弟,長而無述焉,老而不死是為賊。」以杖叩其脛。
44. 闕黨,童子將命。或問之曰:「益者與?」子曰:「吾見其居於位也,見其與先生並行也;非求益者也,欲速成者也。」

Antworten

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 13 Gäste